Adwokat Białystok - Kancelaria adwokacka - Bialystok-Adwokaci.eu
  >  Blog

Sztuczna inteligencja to jeden z najważniejszych trendów technologicznych, który wpływa na wiele dziedzin życia, w tym również na obszar prawa. Korzystanie ze sztucznej inteligencji w kontekście prawnym staje się coraz powszechniejsze i wykorzystywane jest w różnych dziedzinach prawa. Prawne aspekty sztucznej inteligencji Jednym z głównych zastosowań sztucznej inteligencji w prawie jest analiza

Prawo autorskie jest jednym z najważniejszych aspektów, który umożliwia twórcom otrzymywanie wynagrodzenia za swoją pracę. Jednakże, w dobie internetu, zjawisko naruszeń praw autorskich stało się coraz bardziej powszechne. W dzisiejszym poście chcielibyśmy poruszyć temat nadużyć prawa autorskiego w internecie i przedstawić, jakie kroki należy podjąć, aby przeciwdziałać tym problemom. Naruszenie praw

Niekiedy może się zdarzyć, że sprawca przestępstwa zostaje skazany na karę wolnościową (grzywnę, karę ograniczenia wolności), jednak w wyniku zaistnienia określonych okoliczności – wykonywana jest wobec niego kara pozbawienia wolności. Mówimy wówczas o zastępczej karze pozbawienia wolności. Co w sytuacji, kiedy nie zapłacę grzywny? Po uprawomocnieniu się orzeczenia wymierzającego karę grzywny, skazany

Kodeks karny przewiduje szereg środków, związanych z poddaniem sprawcy próbie. Należą do nich warunkowe umorzenie postępowania karnego, warunkowe zawieszenie wykonania kary oraz warunkowe przedterminowe zwolnienie. Warunkowe umorzenie stanowi środek o najłagodniejszych skutkach dla oskarżonego, bowiem w wyniku jego zastosowania nie dochodzi do skazania, oskarżony w świetle prawa utrzymuje status niekaranego

Dozór elektroniczny jest to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. System ten ma liczne zastosowania, może bowiem służyć do kontroli wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających, jednak my skupimy się na zagadnieniu odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Tego rodzaju dozór elektroniczny ma charakter stacjonarny. Oznacza

Wyrządzenie szkody może polegać nie tylko na uszkodzeniu rzeczy czy pomniejszeniu majątku poszkodowanego, ale również na uszkodzeniu ciała lub wywołaniu rozstroju zdrowia. W takiej sytuacji poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie w zakresie wszelkich wynikłych z tego kosztów tj. m.in. kosztów wizyt lekarskich, zakupu lekarstw, rehabilitacji, zabiegów. Co w sytuacji, jeśli nie jestem w

Osoba, która z własnej winy wyrządziła szkodę innej osobie, obowiązana jest do jej naprawienia. Należy jednak pamiętać, że odpowiedzialność odszkodowawcza spoczywa nie tylko na osobie, która bezpośrednio wyrządziła szkodę, ale również na osobie, która nakłoniła inną osobę do wyrządzenia szkody, udzielała pomocy w jej wyrządzeniu, jak również świadomie korzystała z

Komu przysługuje zachowek? Zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Jako zstępnych rozumiemy osoby pochodzące od spadkodawcy, tj. jego dzieci, wnuki, prawnuki itd. Należy zaznaczyć, że zachowek nie przysługuje innym osobom niż wymienione powyżej nawet wówczas, gdyby dziedziczyły one z ustawy np. rodzeństwu czy

Alimenty świadczone przez rodziców przysługują dzieciom, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy dziecko posiada majątek, z którego dochody pozwalają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania – wówczas alimenty nie przysługują. Czy muszę płacić alimenty na pełnoletnie dziecko? Samo osiągnięcie pełnoletności przez dziecko nie powoduje ustania

Każdy z małżonków może żądać rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Sprawę o rozwód rozpoznaje Sąd Okręgowy. Co do zasady jest to sąd, w okręgu którego małżonkowie posiadali ostatnie miejsce zamieszkania. Sąd orzeka w składzie trzyosobowym. Co istotne sprawa rozpoznawana jest bez udziału publiczności, tj. „przy drzwiach zamkniętych”. Kiedy sąd może orzec rozwód? Sąd