Adwokat Białystok - Kancelaria adwokacka - Bialystok-Adwokaci.eu
  >  Odszkodowania komunikacyjne i powypadkowe

Odszkodowania komunikacyjne i powypadkowe

w

Odszkodowania powypadkowe i komunikacyjne – Nasza Kancelaria zajmuje się dochodzeniem roszczeń z tytułu wypadków komunikacyjnych. Zajmujemy się kompleksowym uzyskiwaniem należnych świadczeń od ubezpieczycieli oraz sprawców wypadków.

Istotne jest, iż w wyniku wypadku komunikacyjnego po stronie osoby poszkodowanej powstaje roszczenie do sprawcy oraz jego ubezpieczyciela o zapłatę odszkodowania za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Ponadto, w niektórych przypadkach dodatkowo można uzyskać rentę z tytułu utraty lub ograniczenia zdolności do pracy, z tytułu zwiększonych potrzeb lub z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia w przyszłości.

Odszkodowanie ma na celu naprawienie szkody materialnej, a także majątkowej. możliwy jest zwrot wszelkich poniesionych kosztów bezpośrednio związanych z powstałą szkodą:

  • koszty dojazdów poszkodowanego do placówek medycznych, w celu odbycia konsultacji, badań, rehabilitacji. Koszt ten podlega zwrotowi niezależnie od faktu, jakim środkiem transportu został dokonany tzn. komunikacja publiczna, własny pojazd, taksówka, karetka itp.,
  • kosztów dojazdów najbliższych członków poszkodowanego do placówek medycznych, dokonywanych analogicznymi środkami komunikacji,
  • wszelkie wydatki poniesione przez poszkodowanego związane zarówno z samym leczeniem, jak i rehabilitacją powypadkową. Dotyczy to przede wszystkim zakupu; lekarstw, prywatne konsultacje medyczne, protezy, kule, wózek inwalidzki, prywatnie wykonane badania, prywatnie wykonane zabiegi operacyjne, rehabilitacje, środki pielęgnacyjno – higieniczne itp.),
  • wydatki związane z zapewnieniem poszkodowanemu właściwej opieki, pomocy i pielęgnacji w okresie rekonwalescencji w okresie przebywania poza szpitalem (opieka osoby trzeciej – wyspecjalizowanych pracowników, ale także osób najbliższych),
  • koszty specjalnej diety (zaleconej przez lekarza) lub lepszego odżywiania, w trakcie leczenia i rekonwalescencji poszkodowanego,
  • zwrot utraconych zarobków wynikających z obniżenia wynagrodzenia za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim, czy później świadczeniu rehabilitacyjnym,
  • wydatki związane z przebudową mieszkania, jego adaptacją dla potrzeb osoby poszkodowanej, w tym przede wszystkim budowę podjazdu dla wózka inwalidzkiego,
  • ponadto można żądać od podmiotu odpowiedzialnego wypłaty zaliczki na poczet przyszłego leczenia.

Zadośćuczynienie

Warto pamiętać, iż w przypadku szkody osobowej można zgłosić również roszczenie w zakresie zadośćuczynienia. W przeciwieństwie do odszkodowania zadośćuczynienie ma na celu zrekompensowanie doznanej krzywdy. Owa krzywda jest niewymierna i obejmuje takie doznania jak ból, cierpienia fizyczne oraz psychiczne (w tym stany lękowe, depresję), dyskomfort, stres, wpływ na życie codzienne. Przy wyliczeniu kwoty zadośćuczynienia bierze się pod uwagę stopień uszkodzenia ciała osoby poszkodowanej leczenie – jego przebieg i okres trwania, a także dalsze konsekwencje wypadku.

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb

Dodatkowo, przepisy prawa przewidują, iż jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

Skontaktuj się z nami