Adwokat Białystok - Kancelaria adwokacka - Bialystok-Adwokaci.eu
  >  Odszkodowania

Odszkodowania

w

Odszkodowanie to najprościej rzecz ujmując wynagrodzenie za poniesione przez kogoś straty czy szkody, rekompensata. W dzisiejszych czasach właściwie każdego może spotkać sytuacja która będzie wiązała się z koniecznością wystąpienia do firmy ubezpieczeniowej, innego podmiotu gospodarczego czy nawet naszego administratora nieruchomości z wnioskiem o wypłatę odszkodowania.

Za co przysługuje odszkodowanie?

Przykładów jest wiele m.in. kolizja czy wypadek samochodowy, zalanie mieszkania, wypadki w drodze do pracy, wypadki w pracy, szkody spowodowane przez zwierzęta, zniszczenie mienia innej osoby poprzez nasze nieumyślne działanie, szkody wyrządzane naszemu pracodawcy, uszkodzenie ciała innej osoby, i wiele innych sytuacji. Wielokrotnie zdarzają się sytuacje tragiczne, gdzie wskutek różnego rodzajów wypadków dochodzi do śmierci osoby nam najbliższej.

Jak zgłosić szkodę?

Kancelaria adwokacka Fidura Świetlicki Witkiewicz świadczy profesjonalną pomoc prawną w zakresie wszelkich odszkodowań, zadośćuczynień za krzywdę oraz innych szkód ( w tym bardzo często występujących szkód komunikacyjnych czy odszkodowań za rozstrój zdrowia) spowodowanych czy to działaniem drugiego człowieka czy wywołanych innymi okolicznościami. Nasi klienci mogą liczyć na w pełni profesjonalne wsparcie w zakresie całego postępowania związanego w wypłatą odszkodowania czy zadośćuczynienia począwszy od etapu postępowania likwidacyjnego po przeprowadzenie postępowania sądowego o zadośćuczynienie za krzywdę czy zapłatę odszkodowania.

Czy potrzebny adwokat do sprawy o odszkodowanie?

Należy wskazać, że aby szybko i sprawnie uzyskać należne nam odszkodowanie czy zadośćuczynienie za krzywdę bardzo ważne jest podjęcie odpowiednich działań już na etapie zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela czy innego podmiotu odpowiedzialnego za szkodę. Dane zawarte we wniosku o wypłatę odszkodowania zostaną skrupulatnie przeanalizowane przez cały sztab prawników i specjalistów, których zatrudniają formy ubezpieczeniowe, zaś proces likwidacji szkody nie jest automatyczny, gdyż na tym etapie postępowania można popełnić wiele błędów, które w dalszej kolejności mogą doprowadzić do wydania decyzji odmownej o wypłacie nam odszkodowania czy przysługującego nam zadośćuczynienia za krzywdę. Nasi adwokaci pomogą Ci uniknąć błędów w zakresie zgłoszenia szkody oraz pomogą Ci uzyskać należne odszkodowanie lub zadośćuczynienie. W tych sprawach liczy się tylko wiedza, ale także odpowiednie podejście do klienta, który nieraz stracił mienie znacznej wartości wskutek różnego rodzaju wypadków, pożaru czy poniósł największą stratę związaną ze śmiercią osoby bliskiej. W procesie skutecznego uzyskania odszkodowania pierwszy etap postępowania likwidacyjnego może zdecydować nie tylko o wysokości przyznanego odszkodowania, ale także o przyjęciu odpowiedzialności za dane zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową, a nawet odpowiedzialnością za szkody mogące powstać w przyszłości.

Kiedy należy się zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienia pieniężne regulują przepisy Kodeksu Cywilnego zawarte m. in. Tytule VI dotyczącym czynów niedozwolonych. Zadośćuczynienie na rzecz osób bezpośrednio poszkodowanych, tzn. tych, które osobiście ucierpiały obok zwrotu wszelkich wynikłych kosztów będących następstwem uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, przyznania renty wyrównawczej, uzupełniającej, renty tymczasowej na zwiększone potrzeby, a czasami jednorazowego odszkodowania tzw. kapitalizacji renty, stanowią system komplementarnych świadczeń związanych z zaspokojeniem szkód poszkodowanych na osobie mających źródła w odpowiedzialności deliktowej. Zadośćuczynienie to rekompensata doznanej krzywdy. Krzywda, którą przeżywa osoba poszkodowana jest uzależniona od szeregu okoliczności faktycznych, miarkowanie krzywdy, która ma charakter niewymierny i obejmuje takie doznania jak ból, cierpienia fizyczne oraz psychiczne (w tym stany lękowe, depresję), dyskomfort, stres, wpływ na życie codzienne jest trudne i nie ma tu żadnych granic dowodowych. Oczywiście przy wyliczeniu kwoty zadośćuczynienia bierze się pod uwagę stopień uszkodzenia ciała osoby poszkodowanej oraz przebiegi i okres leczenia oraz dalsze konsekwencje wypadku.

Kto odpowiada za wyrządzoną szkodę?

Wskazać należy, że każdy kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia, zaś osoba prawna jest obowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej z winy jej organu. Tym samym system prawny zapewnia szeroką ochronę każdemu poszkodowanemu, nieważne przy tym czy jest to szkoda komunikacyjna czy szkoda wynikająca z innego zdarzenia. Nadto za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa. Zatem ochrona prawna przysługuje także w sytuacji wyrządzenia szkody wywołane przez działania urzędników czy innych podmiotów państwowych lub samorządowych. Nawet jeśli przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej została wyrządzona szkoda na osobie, poszkodowany może żądać całkowitego lub częściowego jej naprawienia oraz zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, gdy okoliczności, a zwłaszcza niezdolność poszkodowanego do pracy lub jego ciężkie położenie materialne, wskazują, że wymagają tego względy słuszności.

Czy sprawa o odszkodowanie jest skomplikowana?

Tym samym system prawny związany z uzyskaniem odszkodowania czy zadośćuczynienia za krzywdę jest bardzo szeroki, jednak aby skutecznie uzyskać należne osobie poszkodowanej naprawienie szkody należy posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie, gdyż proces o odszkodowanie wiąże się ze szczególnego rodzaju specyfiką. Postępowanie dowodowe w sprawie o zadośćuczynienie czy odszkodowanie jest skomplikowane, zaś aby uzyskać należne odszkodowanie niejednokrotnie konieczne jest posiłkowanie się opiniami biegłych sądowych. Jednak sądowe procesy o zadośćuczynienie czy odszkodowanie należą do najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych, gdyż muszą uwzględniać całokształt sytuacji poszkodowanego oraz jego osób najbliższych, w tym zrekompensować ból i cierpienie psychiczne, które niejednokrotnie jest bardziej dotkliwe niż sam uszczerbek na zdrowiu.

Nasza kancelaria adwokacka w Białymstoku oraz w Zambrowie świadczy profesjonalną pomoc w uzyskaniu osobom poszkodowanym odszkodowań za szkody lub zadośćuczynień, w tym zakresie pomagamy także uzyskać rentę związaną z utratą widoków na przyszłość czy związaną ze zwiększeniem potrzeb osoby uprawnionej lub renty w związku z niemożnością wykonywania pracy zarobkowej.

wyliczanie odszkodowań

Skontaktuj się z nami