Adwokat Białystok - Kancelaria adwokacka - Bialystok-Adwokaci.eu
  >  Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Odszkodowania i zadośćuczynienie

w

Kancelaria Adwokacka Fidura Świetlicki Witkiewicz zajmuje się kompleksową pomocą prawną w zakresie uzyskania należnego odszkodowania i zadośćuczynienia.

Czym jest odszkodowanie?

Najogólniej mówiąc odszkodowanie jest jednym ze świadczeń, o które może ubiegać się osoba, która doznała szkody. Pojęcie to jest bardzo szerokie, fchoć zazwyczaj związane jest przede wszystkim z naprawieniem uszczerbku majątkowego. Z kolei zadośćuczynienie ma na celu zrekompensowanie szkody niemajątkowej i naprawienie wyrządzonej krzywdy.

Kiedy można żądać odszkodowania?

Kodeks cywilny określa zasady odpowiedzialności deliktowej z tytułu czynów niedozwolonych oraz odpowiedzialności kontraktowej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Jak przy tym wskazuje kodeks cywilny zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Co także niezmiernie istotne naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. W tym zakresie szczególnie ważna jest pomoc świadczona przez naszą kancelarię, dzięki której pomożemy wskazać możliwości prawidłowego ustalenia poniesionej szkody zarówno w zakresie w jakim została faktycznie wyrządzona, ale także utraconych korzyści.

W jakiej wysokości można żądać odszkodowania?

W zakresie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia wskazać należy, że naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Ponadto osoba poszkodowana może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty, w sytuacji gdy utraciła całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jej potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość. Ponadto w sytuacji gdy, gdy osoba poszkodowana zmarła jej najbliżsi wobec których była zobowiązana do zapłaty alimentów lub faktycznie byli na jej utrzymaniu mogą się starać o zasądzenie renty. Najbliżsi członkowie rodziny zmarłego mogą się także starać o odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

Kiedy można żądać zadośćuczynienia?

Z kolei zadośćuczynienia ma na celu zrekompensowanie negatywnych przeżyć związanych z doznanym uszczerbkiem ciała lub rozstrojem zdrowia. Sąd w takich sytuacjach może przyznać odpowiednią kwotę tytułem zadośćuczynienia. Również w sytuacji śmierci poszkodowanego najbliżsi członkowie jego rodziny mogą żądać zapłaty zadośćuczynienia za doznaną z tego tytułu krzywdę. Zadośćuczynienia może także żądać osoba, której zostały naruszone dobra osobiste.

Czy potrzebna jest pomoc adwokata w uzyskaniu odszkodowania? Adwokaci z Kancelarii Adwokackiej Fidura Świetlicki Witkiewicz kompleksowo pomagają uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie. W zależności czy podmiotem zobowiązanym do zapłaty jest osoba fizyczna czy też podmiot gospodarczy (np. ubezpieczyciel) pomoc prawna polega na zgłoszeniu szkody, wezwaniu do zapłaty, podjęciu negocjacji w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia oraz terminów zapłaty, ale także w przypadku braku możliwości ugodowego zakończenia postępowania, prowadzeniu sprawy sądowej.

Co należy zrobić przed wystąpieniem do sądu o odszkodowanie i zadośćuczynienie?

Zainicjowanie postępowania sądowego musi poprzedzać zebranie odpowiedniej dokumentacji. Zdarzają się sytuacje, że wierzyciel źle przygotowując się do procesu sądowego może sprawę przegrać. Dlatego w toku postępowania adwokaci z Kancelarii Adwokackiej Fidura Świetlicki Witkiewicz podejmują wszystkie niezbędne czynności, które należy dokonać przed wszczęciem postępowania sądowego i odpowiednio przygotowują pozew wraz z dokumentacją oraz wnioskami dowodowymi, a dopiero następnie kierują sprawę do sądu.

Po zainicjowaniu sprawy sądowej pomoc prawna polega na reprezentowaniu klientów w trakcie rozpraw, odbieraniu i wysyłaniu korespondencji do sądu i przeciwnika, przygotowywaniu wszelkich niezbędnych pism procesowych i przedstawianiu dowodów niezbędnych do pozytywnego zakończenia sprawy.

prawnik pomagający z uzyskaniu odszkodowania

Skontaktuj się z nami