Sprawy prawo administracyjne - kancelaria adwokacka Bialystok-Adwokaci.eu

Sprawy administracyjne / Prawo Administracyjne

Kancelaria reprezentuje Klientów na wszystkich etapach postępowań z zakresu szeroko rozumianej administracji. Naszym Klientom możemy zaproponować doradztwo prawne zarówno w zakresie materialnego prawa administracyjnego, jak i postępowania administracyjnego.

Kancelaria M. Fidura, P. Świetlicki, B. Witkiewicz wspiera swoich klientów we wszelkich zagadnieniach prawa administracyjnego materialnego: prawie budowlanym, odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa, administracyjnoprawnej regulacji prowadzenia działalności gospodarczej, postępowaniach o zamówienie publiczne.

Nasi klienci mogą liczyć na w pełni profesjonalne wsparcie w zakresie:

  uzyskania decyzji administracyjnych (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu etc.),
 • sporządzanie wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji, skarg oraz odwołań od decyzji organów administracyjnych,
 • reprezentację przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • doradztwo w sprawach z zakresu prawa o cudzoziemcach, prawa uchodźczego, w szczególności w aspekcie legalizacji pobytu,
 • pomoc w postępowaniu przed organami egzekucyjnymi w administracji,
 • przygotowywanie wszelkich podań, wniosków i innych pism w postępowa administracyjnym,
 • dochodzenie odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnym,
 • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych,
 • odwołań od wszelkich decyzji administracyjnych, reprezentowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • odwołań od decyzji urzędów skarbowych, sprawy z zakresu ordynacji podatkowej,
 • spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami,
 • spraw o zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
 • prowadzenia postępowań administracyjnych, w tym sporządzania odpowiednich pism, wniosków, odwołań, skarg do sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

© 2016 Dobry Adwokat Białystok | M. Fidura, P. Świetlicki, B. Witkiewicz