Adwokat Białystok - Kancelaria adwokacka - Bialystok-Adwokaci.eu
  >  Blog   >  Prawo autorskie w Internecie – jak radzić sobie z naruszeniami?
Prawo autorskie w Internecie - jak radzić sobie z naruszeniami

Prawo autorskie w Internecie – jak radzić sobie z naruszeniami?

Prawo autorskie jest jednym z najważniejszych aspektów, który umożliwia twórcom otrzymywanie wynagrodzenia za swoją pracę. Jednakże, w dobie internetu, zjawisko naruszeń praw autorskich stało się coraz bardziej powszechne. W dzisiejszym poście chcielibyśmy poruszyć temat nadużyć prawa autorskiego w internecie i przedstawić, jakie kroki należy podjąć, aby przeciwdziałać tym problemom.

Naruszenie praw autorskich

Pierwszym krokiem w przypadku naruszenia praw autorskich w internecie jest zidentyfikowanie źródła naruszenia. Może to być strona internetowa, blog, portal społecznościowy, czy inna platforma. Następnie, należy skontaktować się z właścicielem strony i poinformować go o naruszeniu, żądając usunięcia nielegalnie udostępnionych materiałów.

Jeżeli właściciel strony nie reaguje na nasze żądania, roszczeń można dochodzić na drodze sądowej. W takim przypadku warto zgromadzić jak najwięcej dowodów na nielegalne udostępnianie materiałów, takich jak np. zrzuty ekranu, linki do stron z nielegalnymi treściami, czy inne dokumenty potwierdzające naruszenie praw autorskich. Następnie można wystąpić z pozwem przeciwko właścicielowi strony.

Jakie przysługują roszczenia w związku z naruszeniem praw autorskich?

Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:
1) zaniechania naruszania;
2) usunięcia skutków naruszenia;
3) naprawienia wyrządzonej szkody:
a)na zasadach ogólnych albo
b) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w mprzypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w mchwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;
4) wydania uzyskanych korzyści.

Ponadto niezależnie od roszczeń przewidzianych powyżej, uprawniony może się domagać jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia o odpowiedniej treści i formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

Sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec na wniosek uprawnionego o bezprawnie wytworzonych przedmiotach oraz środkach i materiałach użytych do ich wytworzenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet należnego odszkodowania lub zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

Nadużycia prawa autorskiego w internecie są coraz powszechniejsze, jednakże istnieją sposoby, aby przeciwdziałać tym problemom. Ważne jest, aby zawsze pamiętać o ochronie swoich praw autorskich, monitorować swoje materiały w internecie oraz w razie potrzeby skorzystać z pomocy prawnika.

Profesjonalne doradztwo i prowadzenie spraw dotyczących praw autorskich

Adwokaci z Kancelarii Adwokackiej Fidura Świetlicki Witkiewicz zajmują się kompleksowym prowadzeniem spraw dotyczących praw autorskich w Białymstoku jak też na terenie całej Polski.

Autor: Maja Wojtyś