Adwokat Białystok - Kancelaria adwokacka - Bialystok-Adwokaci.eu
  >  Rozwody i prawo rodzinne

Rozwody
Prawo rodzinne

w

Kancelaria Adwokacka Fidura Świetlicki Witkiewicz w Białymstoku oraz w Zambrowie świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa rodzinnego. Sprawy rodzinne w szczególności rozwodowe, dotyczące separacji, alimentów, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi czy związane z podziałem majątku wspólnego charakteryzują się wyjątkową specyfiką oraz są skomplikowane pod względem faktycznym oraz prawnym.

Jak długo trwa sprawa o rozwód?

Nasi adwokaci posiadają odpowiednie doświadczenie oraz wyczucie niezbędne do prowadzenia spraw rodzinnych. W wielu przypadkach sprawa o rozwód czy separację może przebiegać w sposób szybki i sprawny, w tym zakresie kierujemy się zawsze dobrem naszych klientów. W sprawie o rozwód sąd orzeka o winie za rozpad pożycia małżeńskiego, jednak na zgodny wniosek stron można zaniechać orzekania o winie i sprawę o rozwód lub separację rozstrzygnąć w sposób polubowny. W sprawie o rozwód sąd orzeka także o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi/dzieckiem małżonków, należy ustalić także przy którym z rodziców dzieci lub dziecko będzie miało ustalone miejsce pobytu. Dodatkowo w sprawie o rozwód lub separację można ustalić także kontakty rodzica z dzieckiem w taki sposób aby rodzic przy którym dziecko nie ma ustalonego stałego miejsca pobytu miał zagwarantowany porównywalny z drugim małżonkiem kontakt. Sąd rozwodowy na zgodny wniosek stron może także odstąpić od regulowania kontaktów z dziećmi lub dzieckiem. Elementem obligatoryjnym wyroku rozwodowego jest natomiast kwestia władzy rodzicielskiej oraz kwestia alimentów.

Czy w sprawie o rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej i alimentach?

W tym zakresie sąd możne pozostawić obojgu rodzicom pełną władzę rodzicielską. Jednakże w zależności od okoliczności sprawy możliwie jest także ograniczenia władzy rodzicielskiej drugiemu małżonkowi, a nawet zawieszenie czy pozbawienie władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi lub dzieckiem w sytuacji nadużywania władzy rodzicielskiej lub niemożności wykonywania władzy rodzicielskiej. W sprawie o rozwód sąd orzeka także o alimentach na wspólne małoletnie dzieci stron, ustala sytuację majątkową rodziców, ich możliwości zarobkowe i majątkowe. Alimenty od rodzica na rzecz dzieci muszą być ustalone w taki sposób aby zapewnić dziecku prawidłowy rozwój nie tylko fizyczny ale także intelektualny. Alimenty jednak nie mają na celu wzbogacenie drugiego rodzica, a mają zaspokajać usprawiedliwione potrzeby dzieci. Alimenty nie mogą powodować nadmiernego obciążenia dla rodzica przy którym dziecko stale nie przebywa. W tym zakresie ważny jest poziom życia rodziny przed rozwodem.

Czy w sprawie rozwodowej można żądać alimentów na rzecz małżonka?

W sprawie rozwodowej można także wystąpić o ustalenie alimentów od drugiego małżonka w sytuacji, gdy wskutek rozwodu dochodzi do istotnego pogorszenia sytuacji majątkowej małżonka, który nie ponosi winy za rozpad małżeństwa. Alimenty od drugiego małżonka w sprawie rozwodowej można także uzyskać w sytuacji, gdy nie doszło do ustalenia winy za rozpad pożycia małżeńskiego, jednak w tym wypadku konieczne jest pozostawanie w niedostatku. Wskazać także należy, że sąd może orzec rozwód z winy obojga małżonków i w tym zakresie bardzo istotne jest to, że w sprawach rozwodowych nie istnieje wina większa czy mniejsza, gdyż nie istnieje stopniowanie winy za rozpad pożycia stron.

Kiedy można podzielić majątek wspólny?

W sprawie rozwodowej możliwe jest także dokonanie podziału majątku wspólnego małżonków, jednakże wymaga to współdziałania i zgodnych ustaleń. Podziału majątku wspólnego można także dokonać po uprawomocnieniu się wyroku orzekającego rozwód lub separację. Kodek cywilny nie wskazuje terminu w którym należy złożyć wniosek o podział majątku wspólnego, jednak z naszego doświadczenia wynika, że nie należy zwlekać, gdyż upływ czasu może spowodować przedawnienie części roszczeń w stosunku do drugiego małżonka.

Czy można ustalić nierówne udziały w majątku wspólnym?

Co do zasady w majątku wspólnym małżonkowie mają równe udziały, jednak w sprawie o podział majątku wspólnego można żądać ustalenia nierównych udziałów stron w majątku wspólnym w zależności od stopnia przyczyniania się każdego z małżonków do powstania tego majątku. W sprawach o podział majątku wspólnego można ustalić iż nie wszystkie przedmioty zgromadzone w trakcie małżeństwa przez strony w równym stopniu należą do majątku podziałowego. W tym zakresie bardzo istotne są ustalenia w zakresie darowizn, które były dokonywane w trakcie małżeństwa. W podziale majątku wspólnego równie istotną sprawą są nakłady dokonywane na majątek wspólny. Nakłady dokonane z majątku osobistego na majątek wspólny należy rozliczyć właśnie w sprawie o podziała majątku. Po uprawomocnieniu się postanowienia działowego nie będzie możliwe żądanie zwrotu nakładów.

Ustalenie składników majątku wspólnego?
Podstawową kwestią w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków jest ustalenie co w rzeczywistości wchodzi w skład majątku wspólnego. W tym zakresie Adwokaci z Kancelarii Adwokackiej Fidura Świetlicki Witkiewicz pomagają zgromadzić i odszukać dokumentację oraz dokonać prawidłowych ustaleń w tym zakresie. Powyższe jest ważne o tyle, iż nierzadko się zdarza, że dokumenty wskazują tylko na jednego z małżonków, a faktycznie jest to składnik majątku wspólnego. Często nawet darowizny czy przekazanie gospodarstwa rolnego jedynie na jednego z małżonków nie powoduje automatycznie, że przedmiot ten nie wchodzi w skład majątku wspólnego stron. Postępowanie dowodowe przeprowadzone w sposób rzetelny i wnikliwy w sprawach o podział majątku wspólnego stron, ale także sprawach rozwodowych, jest kwestią kluczową i zazwyczaj może zdecydować o wyniku sprawy.

Czy adwokat jest potrzebny do sprawy rodzinnej?
Sprawy rodzinne decydują nie tylko o losie majątku ale przeważnie dotykają najbardziej intymnych sfer naszego życia. Nasi adwokaci mają to zawsze na względzie – respektujemy Państwa prywatność i służymy fachowym wsparciem. Powierzając swoje sprawy rodzinne, rozwodowe, sprawy o podział majątku wspólnego, możecie Państwo liczyć na fachowe wsparcie nie tylko na sali sądowej, ale również poza nią. Nasi adwokaci to doświadczeni prawnicy, którzy dokonają profesjonalnego rozpoznania sprawy, dopilnują terminów i zadbają o to, abyście czuli się Państwo komfortowo. Udzielając pełnomocnictwa jednemu z naszych adwokatów zyskujecie Państwo pewność, że będzie on tą osobą, z którą będziecie mieć kontakt w całym toku postępowania.

pomoc prawna przy rozwodach

Skontaktuj się z nami