Sprawy spadkowe Białystok - Adwokat Białystok - kancelaria Bialystok-Adwokaci.eu

Sprawy spadkowe

Kancelaria Adwokacka Fidura Świetlicki Witkiewicz zajmuje się kompleksową pomocą prawną w zakresie prawa spadkowego. Jest to dziedzina prawa cywilnego, która reguluje przejście praw i obowiązków zmarłego, ale także długów, po jego śmierci na spadkobierców.

Nasi adwokaci skutecznie prowadzą sprawy spadkowe obywateli polskich, w tym także osób przebywających na stałe poza granicami Polski oraz cudzoziemców.

W jaki sposób można nabyć spadek?

Adwokaci z naszej kancelarii zajmują się kompleksowo wszystkimi kwestiami związanymi z dziedziczeniem testamentowym oraz ustawowym. Pomagamy zgromadzić wszystkie potrzebne informacje i dokumenty w celu ustalenia kręgu uprawnionych do nabycia spadku, a następnie przeprowadzić właściwe postępowanie spadkowe. Pomagamy także w przeprowadzeniu sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, w sytuacji gdy zachodzą do tego przesłanki.

Jaka jest kolejność dziedziczenia z mocy ustawy?

Adwokaci z Kancelarii Adwokackiej Fidura Świetlicki Witkiewicz podejmą kompleksowe kroki w celu przeprowadzenia postępowania o stwierdzenie praw do spadku. Postępowanie te ma na celu ustalenie, kto i w jakiej części dziedziczy spadek po osobie zmarłej. Krąg spadkobierców może wynikać albo z testamentu, na mocy którego do dziedziczenia mogą być powołane nawet osoby niespokrewnione ze spadkodawcą lub z mocy ustawy i wówczas po zmarłym dziedziczą jego najbliżsi krewni. Zgodnie z kolejnością dziedziczenia z mocy ustawy, a wynikającą z kodeksu cywilnego w pierwszej kolejności powołane są do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. W dalszej kolejności, w przypadku braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. Z kolei w braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. W braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy. Z kolei w braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy, a jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym.

Czy można podważyć ważność testamentu?

Z kolei w przypadku dziedziczenia testamentowego, to spadkodawca określa w sporządzonym przez siebie testamencie kto i w jakim udziale ma odziedziczyć spadek. Zdarza się, że sporządzony przez spadkodawcę testament budzi wątpliwości, wówczas w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku można podnieść zarzuty co do jego ważności.

Kiedy złożyć oświadczenie o przyjęciu/odrzuceniu spadku?

Spadkobierca w terminie sześciu miesięcy, od dnia w którym dowiedział się o tytule swojego powołania do spadku (zazwyczaj jest to chwila śmierci spadkodawcy) może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), o przyjęciu spadku z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też o odrzuceniu spadku. Obecnie niezłożenie żadnego oświadczenia w w/w terminie skutkuje z mocy prawa nabyciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Adwokaci z naszej kancelarii pomagają rozważyć okoliczności przedmiotowej sprawy, jakie mogą być skutki i konsekwencje złożenia/niezłożenia stosownych oświadczeń. Jest to szczególnie istotne, gdy spadkodawca pozostawił po sobie długi.

Jak dokonać podziału masy spadkowej?

Adwokaci z Kancelarii Adwokackiej Fidura Świetlicki Witkiewicz pomagają także w kolejnym etapie jakim jest sprawa o dział spadku. To właśnie po ustaleniu kręgu spadkobierców zachodzi potrzeba dokonania podziału masy spadkowej. Dział spadku skutkuje tym, że spadkobiercy, którzy do tej pory byli współwłaścicielami całego spadku, stają się wyłącznymi właścicielami poszczególnych składników majątku tworzących spadek. To właśnie na tym etapie konieczne jest ustalenie jakie składniki majątku wchodzą w skład masy spadkowej, jaka jest ich wartość, a następnie dokonanie ich podziału. Adwokaci z naszej kancelarii pomagają także w odnalezieniu i zdobyciu niezbędnej dokumentacji, która jest konieczna do przeprowadzenia sprawy.

W sprawie o dział spadku nasi adwokaci czynią starania o podjęcie negocjacji i próby ugodowego przeprowadzenia tego postępowania, a co jest szczególnie istotne z uwagi na fakt, że dotyczy ono zazwyczaj najbliższej rodziny. Ważne jest więc odpowiednie wyczucie, aby nie wywołać lub eskalować konfliktu, ale z drugiej strony, aby dokonać uczciwego podziału majątku spadkodawcy.

Kiedy należy się zachowek?

Bardzo skomplikowaną częścią prawa spadkowego są sprawy o zachowek. Jest to uprawnienie bliskich krewnych spadkodawcy (dzieci, wnuków, rodziców, małżonka) do żądania zapłaty określonej kwoty od osób, które nabyły prawa do spadku z ich pominięciem. Zatem jeżeli dziecko, wnuk, rodzic lub małżonek zostali pominięci przez spadkodawcę mają prawo dochodzić roszczeń o zachowek. Istotną i wpływającą na sytuację klienta kwestią jest prawidłowe określenie substratu zachowku. Wchodzą do niego zwłaszcza składniki majątku które należały do spadkodawcy w dacie jego śmierci, ale także, stosownie do uregulowań kodeksu cywilnego, dokonane przez spadkodawcę darowizny oraz zapisy windykacyjne.

Czy można podważyć wydziedziczenie?

W tym miejscu warto zaznaczyć, że spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku:

  • wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
  • dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;
  • uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku powinna wynikać z treści testamentu. Spadkodawca nie może jednak wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli mu przebaczył. Co jest niezmiernie ważne istnieje możliwość w toku postępowania sądowego zakwestionowania skuteczności wydziedziczenia.

Adwokaci z Kancelarii Adwokackiej Fidura Świetlicki Witkiewicz świadczą kompleksową pomoc prawną we wszelkich sprawach z zakresu dziedziczenia i prawa spadkowego.

© 2020 Dobry Adwokat Białystok | M. Fidura, P. Świetlicki, B. Witkiewicz