Adwokat Białystok - Kancelaria adwokacka - Bialystok-Adwokaci.eu
  >  Sprawy administracyjne / Prawo Administracyjne

Prawo i sprawy
administracyjne

w

PPrawo administracyjne ustala stosunki prawne, jakie powstają pomiędzy rożnymi podmiotami a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Prawo administracyjne obejmuje także normy prawne określające zasady organizacji i działania organów państwowych czy samorządowych oraz wykonywane przez nie czynności. Kancelaria adwokacka Fidura Świetlicki Witkiewicz świadczy pomoc prawną w zakresie prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego. Nasi klienci mogą liczyć na w pełni profesjonalne wsparcie w zakresie wszelkich postępowań administracyjnych, które wiążą się z wydaniem decyzji administracyjnej, ale także na skuteczne i profesjonalne poprowadzenie sprawy przed organami odwoławczymi jak Samorządowe Kolegia Odwoławcze czy Wojewódzkie Sądy administracyjne w tym reprezentowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Czego dotyczy postępowanie administracyjne?

Administracja państwowa czy samorządowa dotyczy właściwie każdego obywatela, zaś podstawy prawne działania organów administracyjnych znajdują się w rozdziale VIII Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 184 Konstytucji Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują, w zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej. Sądownictwo administracyjne ma bardzo szerokie zastosowanie praktyczne i warto zauważyć, że w tym zakresie miejscowe akty prawne ( uchwały Rady Miasta czy Gminy) także podlegają kontroli sądowoadministracyjnej.

Na jakiej podstawie prowadzone są sprawy administracyjne?

Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje bowiem orzekanie w sprawach m. in. skarg na decyzje administracyjne, postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, ale także w zakresie aktów prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej. Można stwierdzić, że tak jak jest to w pozostałych gałęziach prawa cywilnego czy karnego, także w prawie administracyjnym wyróżnia się przepisy materialne oraz przepisy określające procedurę postępowania. Tzw. „kodeksem administracyjnym” jest ustawa prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które normuje postępowanie sądowe w sprawach z zakresu kontroli działalności administracji publicznej oraz w innych sprawach, do których jego przepisy stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy sądowoadministracyjne). Przepisami materialnymi są natomiast poszczególne ustawy zawierające szczegółowe regulacje prawne m. in. dotyczące prawa budowlanego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zdrowia, szkolnictwa.

Co zrobić w przypadku niekorzystnej decyzji?

Uzyskanie pozytywnej decyzji administracyjnych w zakresie chociażby warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, w zakresie pozwolenia na budowę, innych decyzji opartych na podstawie poszczególnych przepisów prawnych jest niezmiernie istotne. Niejednokrotnie jednak urzędy państwowe czy samorządowe interpretują zapisy w poszczególnych ustawach czy aktach prawa miejscowego jak miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w sposób niekorzystny dla strony postępowania. Podjęcie właściwej argumentacji już na etapie składania wniosku przed danym organem jest kluczowe i określa przebieg postępowania administracyjnego w danej sprawie. Kancelaria Adwokacka Fidura Świetlicki Witkiewicz zajmuje się reprezentowaniem osób fizycznych, firm i osób prawnych przed organami samorządu terytorialnego jak i organami administracji rządowej. Negatywna decyzja administracyjna organu I instancji nie zamyka Ci drogi do uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia. Sporządzanie odwołań w sprawach zezwoleń i koncesji, skarg oraz odwołań od decyzji organów administracyjnych, doradztwo w sprawach z zakresu prawa o cudzoziemcach, prawa uchodźczego, w aspekcie legalizacji pobytu stanowi ważny elementy w działalności naszych adwokatów.

Pomoc adwokata w postępowaniu administracyjnym.

Nasi adwokaci świadczą pomoc w zakresie sporządzenia podań, wniosków i innych pism w postępowaniu administracyjnym. Sprawy administracyjne to także sprawy podatkowe i decyzje urzędów skarbowych czy urzędów celnych, które zawsze kierują się interesem fiskusa – Skarbu Państwa. Jednak właściwa interpretacja przepisów prawnych w oparciu o orzecznictwo sądowoadministracyjne poparte dorobkiem orzecznictwa i doktryny prawa administracyjnego może uchronić przed dotkliwymi skutkami finansowym. Przepisy prawne poszczególnych gałęzi prawa administracyjnego, prawa związanego z gospodarką nieruchomościami są niejednokrotnie umiejscowione w wielu różnych ustawach i jedynie pomoc fachowca, który posiada odpowiednie doświadczenie i wiedzę może doprowadzić do uzyskania pozytywnej decyzji administracyjnej.

s
s

Skontaktuj się z nami