Adwokat Białystok - Kancelaria adwokacka - Bialystok-Adwokaci.eu
  >  Sprawy cywilne / Prawo Cywilne

Sprawy cywilne

Prawo cywilne

w

Kancelaria Adwokacka Fidura Świetlicki Witkiewicz zajmuje się kompleksową pomocą prawną w zakresie prawa cywilnego.

 

Jakie są sprawy cywilne?

Prawo cywilne stanowi bardzo szeroki zakres regulacji w wielu aspektach codziennego życia. W ramach świadczonej przez naszych adwokatów pomocy prawnej pomagamy rozwiązywać pojawiające się problemy dotyczące poszczególnych działów prawa cywilnego, a przede wszystkim prawa zobowiązań, a w tym dużej mierze dotyczących umów i ich należytego wykonania, prawa spadkowego, prawa własności i współwłasności, nakładów, posiadania, bezumownego korzystania czy przedawnienia, bezpodstawnego wzbogacenia, skargi pauliańskiej i szeregu innych kwestii.

Czy adwokat może pomóc w sprawie o ubezwłasnowolnienie?

Adwokaci z Kancelarii Adwokackiej Fidura Świetlicki Witkiewicz pomagają w sprawach dotyczących szeroko rozumianego prawa cywilnego, na które składają się następujące działy:

1. Część ogólna kodeksu cywilnego – w ramach tej części najczęstsze są sprawy dotyczące ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego, ochrony dóbr osobistych, uznania za zmarłego, formy czynności prawnych i wad oświadczenia woli (w tym sprawy o uchylenie się od skutków prawnych oświadczeń woli i uznania umowy za nieważną), przedawnienia roszczeń.

Czy potrzebny jest adwokat do sprawy o zniesienie współwłasności?

2. Część druga kodeksu cywilnego dotyczy własności i praw rzeczowych. W tym zakresie nasi adwokaci prowadzą przede wszystkim sprawy dotyczące własności nieruchomości, w tym ochrony własności, zniesienia współwłasności, służebności, zasiedzenia nieruchomości i służebności, rozliczenia nakładów na nieruchomość. Szczególnie istotnymi i za zwyczaj skomplikowanymi są sprawy dotyczące zniesienia współwłasności i związane z nimi dotyczące rozliczenia nakładów na nieruchomość oraz uzyskiwanych pożytków. W tym przypadku nasi adwokaci pomagają w skompletowaniu i odnalezieniu dokumentacji, podjęciu prób zgodnego zniesienia współwłasności, a w razie konieczności skierowania sprawy na drogę sądową do należytego przygotowania i zainicjowania sprawy sądowej oraz reprezentowania klienta w toku postępowania sądowego. Istotną sprawą z tej dziedziny jest postępowanie o zasiedzenie własności nieruchomości. Osoba, która posiada nieruchomość jako samoistny posiadacz może nabyć jej własność jeżeli jej nieprzerwane posiadanie w dobrej wierze trwa 20 lat lub w złej wierze 30 lat. Nasi adwokaci przygotowują niezbędne dokumenty a następnie inicjują postępowanie sądowe celu stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości.

Co zrobić w przypadku niewykonania umowy przez kontrahenta?

3. Część trzecia kodeksu cywilnego dotyczy zobowiązań. Tutaj przede wszystkim należy wskazać, że źródłem zobowiązań są umowy, które regulują obrót majątkowy pomiędzy podmiotami prawa cywilnego oraz formy wymiany dóbr i usług np. umowy sprzedaży, darowizny, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy najmu, pożyczki i inne. Sprawy prowadzone przez naszych adwokatów dotyczą tutaj przede wszystkim niewykonania lub nienależytego wykonania umów, sprawy o zapłatę wynagrodzenia z umowy lub odszkodowania, kary umowne, roszczenia z rękojmi za wady lub gwarancji, a wreszcie np. spraw związanych z odwołaniem darowizny lub rozwiązaniem umowy o dożywocie.

Źródłem zobowiązań są także czyny niedozwolone (delikty), czyli działania lub zaniechania wywołujące szkodę. Podmiot odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym zobowiązany jest do jej naprawienia. Tutaj nasi prawnicy prowadzą sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Źródłem zobowiązań jest także bezpodstawne wzbogacenie – osoba, która bez podstawy prawnej uzyskała korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązana jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

Czy wydziedziczenie pozbawia prawa do zachowku?

4. Część czwarta kodeksu cywilnego dotyczy spraw spadkowych. Jest to dziedzina prawa cywilnego, która reguluje przejście praw i obowiązków zmarłego, ale także długów, po jego śmierci na spadkobierców. Nasi adwokaci skutecznie prowadzą sprawy spadkowe obywateli polskich, w tym także osób przebywających na stałe poza granicami Polski oraz cudzoziemców.

Adwokaci z naszej kancelarii zajmują się kompleksowo wszystkimi kwestiami związanymi z dziedziczeniem testamentowym oraz ustawowym. Pomagamy zgromadzić wszystkie potrzebne informacje i dokumenty w celu ustalenia kręgu uprawnionych do nabycia spadku, a następnie przeprowadzić właściwe postępowanie spadkowe. W tym zakresie w pierwszej kolejności należy przeprowadzić postępowanie o stwierdzenie praw do spadku, a następnie w razie potrzeby przeprowadzić dział spadku. Skomplikowaną częścią prawa spadkowego są sprawy o zachowek. Ponadto nawet w przypadku, gdy spadkodawca wydziedziczył osobę najbliższą nie zawsze oznacza to pozbawienie go prawa do zachowku.

Na kim spoczywa ciężar udowodnienia faktów?

Jedną z podstawowych zasad prawa cywilnego jest obowiązek udowodnienia faktów przez osoby, które wywodzą z niego skutki prawne. Wskazać więc należy, że szczególnie istotne w sprawach cywilnych jest jej odpowiednie przygotowanie, w tym zgłoszenie odpowiednich wniosków dowodowych, które umożliwią wygranie sprawy w sądzie.

Zdarzają się sytuacje, że zgłaszają się do kancelarii osoby, które pomimo tego, że mają sprawę, którą powinni wygrać, przegrywają ją właśnie z uwagi na złe przygotowanie do procesu sądowego lub z uwagi na niezgłoszenie niezbędnych wniosków dowodowych. W tym celu adwokaci z Kancelarii Adwokackiej Fidura Świetlicki Witkiewicz podejmują wszelkie niezbędne i konieczne kroki celem odpowiedniego przygotowania sprawy, zebrania niezbędnej dokumentacji a następnie zgłoszenia odpowiednich wniosków dowodowych, tak aby doprowadzić do zamierzonego celu.

s
s

Skontaktuj się z nami