Adwokat Białystok - Kancelaria adwokacka - Bialystok-Adwokaci.eu
  >  Sprawy konsumenckie / Prawo Konsumenckie

Prawo i sprawy konsumenckie

w

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Tym samym można ogólnie stwierdzić, że nie będziemy uważani za konsumentów, gdy dokonujemy zakupów towarów lub usług nie jako osoby fizyczne ale np. zamawiając dany towar lub usługę na firmę którą prowadzimy.

Kto jest konsumentem?

W zakresie prawa konsumenckiego podstawowe znaczenie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz poszczególne regulacje prawne zawarte w innych ustawach szczegółowych jak m. in. w ustawie o prawach konsumenta, gdzie uregulowane są takie zagadnienia jak obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem; zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa; zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa; zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług finansowych. Oczywiście nie zawsze znajdą zastosowanie przepisy ustawy o prawach konsumenta, gdyż ustawa ta posiada wyłączenia, które wskazują kiedy jej się nie stosuje, jednak co do zasady zawarcie umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w zdecydowanej większość podlega regulacjom wspomnianej ustawy o prawach konsumenta.

Odstąpienie od umowy przez konsumenta

Warto w tym miejscu wskazać, że ustawodawca przewiduje szczególne rozwiązania prawne dla konsumentów, są to z zasady rozwiązania korzystne i sprowadzające się do ułatwienia obrotu prawnego z udziałem konsumentów. Jednym z tego typu ułatwień w obrocie prawnym jest możliwość odstąpienia przez konsumentów od większości umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa lub w przypadku zawarcia umowy na odległość. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Wskazać należy, że bieg tego terminu rozpoczyna się od dnia doręczenia nam przesyłki lub towaru, gdyż w ustawie mowa jest o objęciu rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Tym samym okres dostarczenia rzeczy zamówionej przez dostawcę nie wlicza się do tego terminu.

Uprawnienia konsumenta z tytułu rękojmi

Oprócz ustawy o prawach konsumenta zasadnicze znaczenie mają przepisy o rękojmi zawarte w kodeksie cywilnym. Ogólnie rzecz ujmując jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, konsument może żądać: wymiany towaru na nowy bez wad, naprawy towaru wadliwego, obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy – jeżeli wada jest istotna, gdyż nie można żądać odstąpienia od umowy, gdy wada jest nieistotna. Wybór uprawnień zależy od woli konsumenta, jednak nie zawsze sprzedawca uwzględni nasze żądania, gdyż odstąpienie jest w zasadzie możliwe tylko przy wadach istotnych (chyba że druga strona kontraktu akceptuje odstąpienie od umowy). Sprzedawca może odmówić uwzględnienia niektórych roszczeń konsumenta, gdy doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Co zrobić gdy sprzedawca nie odpowiada?

W kwestii obniżenia ceny warto wskazać, że gdy kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona i sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Sprawy konsumenckie w przeważającej mierze dotyczą transakcji o stosunkowo niewielkich kwotach, jednak oczywiście nie jest to regułą. Kancelaria Adwokacka Fidura Świetlicki Witkiewicz świadczy pomoc prawną w zakresie wszelkich spraw związanych z prawami konsumentów oraz postępowania sądowego związanego z dochodzeniem roszczeń w tym zakresie. Nasi klienci mogą liczyć na w pełni profesjonalne wsparcie w zakresie wszelkich postępowań z udziałem konsumentów.

s
s

Skontaktuj się z nami