Adwokat Białystok - Kancelaria adwokacka - Bialystok-Adwokaci.eu
  >  Windykacja należności

Windykacja należności

w

KKancelaria Adwokacka Fidura Świetlicki Witkiewicz zajmuje się kompleksową pomocą prawną w zakresie odzyskiwania przez naszych klientów należnych im wierzytelności. Windykacja należności jest świadczona zarówno na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą, ale na rzecz wszystkich firm i podmiotów gospodarczych.

Na czym polega windykacja należności?

Z naszej praktyki wynika, że zaległości z płatnościami są jednym z najpoważniejszych problemów polskich przedsiębiorców. Kłopoty z płatnościami to najczęstsza przyczyna utraty płynności finansowej przez firmy, a nawet ich bankructwa. Dotyka to także osób nieprowadzących działalności gospodarczej, które nie mogą odzyskać zwrotu należnych im wierzytelności.

Windykacja dotyczy wszelkich należności, w tym wynikających z: niezapłaconych faktur, niedotrzymanych umów, zaległości czynszowych, zaległych pożyczek, kar umownych, ale także szeregu innych należności.

Kancelaria Adwokacka Fidura Świetlicki Witkiewicz podejmuje działania na wielu etapach, które zmierzają do odzyskania przez klienta należnych mu pieniędzy.

Windykacja przedsądowa?

1. Pierwszy jest etap windykacji przedsądowej. Polega on na wezwaniu dłużnika do zapłaty oraz podjęciu z nim negocjacji w celu ustalenia sposobu i terminu zapłaty. Wezwanie kierowane z kancelarii zawiera informacji, że w przypadku braku zapłaty we wskazanym w wezwaniu terminie sprawa zostanie skierowana na drogę sądową, a co będzie skutkowało obowiązkiem poniesienia przez dłużnika dodatkowych, często znacznych kosztów postępowania sądowego.

Zdarza się, że dłużnik decyduje się na spłatę należności już po otrzymaniu wezwania z kancelarii, gdyż dostaje jednoznaczny sygnał, że wierzyciel nie będzie dalej czekał bezczynnie na zapłatę, tylko w przypadku nieotrzymania w wyznaczonym terminie pieniędzy skieruje sprawę do sądu. Również na tym etapie często zdarzają się sytuacje, że dłużnik kontaktuje się z kancelarią w celu podjęcia rozmów dotyczących spłaty należności. Taka sytuacja często ma miejsce, wówczas gdy dłużnicy mają przejściowe problemy z płatnością zobowiązań z uwagi na ich obecną sytuację finansową. W takiej sytuacji adwokaci z Kancelarii Adwokackiej Fidura Świetlicki Witkiewicz przeprowadzają negocjacje z dłużnikiem w celu ustalenia warunków możliwie szybkiej spłaty, bez konieczności kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Na tym etapie istnieje możliwość przygotowania projektu ugody, którą będzie mógł podpisać nasz klient z dłużnikiem. Taka ugoda będzie zmierzała do jak najszybszej spłaty wierzytelności, ale także dodatkowego zabezpieczenia wierzyciela i ułatwienia mu dochodzenia roszczeń na drodze sądowej w przypadku niedotrzymania jej warunków przez dłużnika. Można także przewidzieć dodatkowe sposoby zabezpieczenia spłaty należności. Takie działanie ma także na celu podjęcie działań uniemożliwiających przedawnienie roszczenia wierzyciela.

Co to jest windykacja sądowa?

2. Kolejnym etapem windykacji należności jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. W przypadku braku dobrowolnej spłaty należności przez dłużnika, konieczne jest uzyskanie wyroku lub nakazu zapłaty, na podstawie którego od dłużnika a na rzecz wierzyciela zostanie zasądzona dochodzona należność. Uzyskanie wyroku lub nakazu zapłaty jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika.

Zainicjowanie postępowania sądowego musi poprzedzać zebranie odpowiedniej dokumentacji lub czasami złożenie odpowiednich oświadczeń wobec dłużnika (wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy, wezwanie do wykonania świadczenia itp.). Zdarza się, że wierzyciel źle przygotowując się do procesu sądowego może sprawę przegrać. Dlatego w ramach tego etapu adwokaci z Kancelarii Adwokackiej Fidura Świetlicki Witkiewicz podejmują wszystkie niezbędne czynności, które należy dokonać przed wszczęciem postępowania sądowego i odpowiednio przygotowują pozew wraz z dokumentacją oraz wnioskami dowodowymi, a dopiero następnie kierują sprawę do sądu.

Po zainicjowaniu sprawy sądowej pomoc prawna polega na reprezentowaniu klientów w trakcie rozpraw, odbieraniu i wysyłaniu korespondencji do sądu i przeciwnika, przygotowywaniu wszelkich niezbędnych pism procesowych i przedstawianiu dowodów niezbędnych do pozytywnego zakończenia sprawy.

Jak przebiega etap egzekucji komorniczej?

3. Ostatnim etapem windykacji należności jest skierowanie sprawy do komornika celem przeprowadzenia egzekucji z majątku dłużnika. Na tym etapie to komornik będzie poszukiwał majątku dłużnika, z którego zostanie zaspokojona dochodzona wierzytelność. Również na tym etapie adwokaci z Kancelarii Adwokackiej Fidura Świetlicki Witkiewicz utrzymują stały kontakt pomiędzy komornikiem a wierzycielem, a co jest często bardzo potrzebne i przyśpiesza przeprowadzenie egzekucji. Obecność pełnomocnika na tym etapie ma na celu także nadzorowanie prawidłowości działań podejmowanych przez komornika.

Podsumowując, podejmowana przez naszą kancelarię windykacja należności ma na celu możliwie szybkie i skuteczne odzyskanie należności przez naszych klientów.

pomoc przedsiębiorstwom w windykacji należności

Skontaktuj się z nami