Sprawy cywilne / Prawo Cywilne

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie udzielania porad, wydawania pisemnych i ustnych opinii oraz prowadzenia przed organami administracyjnymi, sądowymi i organami ścigania spraw z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. W szczególności w kwestiach:

I. Spraw osobowych osób fizycznych oraz przedsiębiorców

 • spraw związanych z opieką i kuratelą
 • spraw związanych z pełnomocnictwem i prokurą
 • spraw związanych z miejscem zamieszkania oraz siedzibami przedsiębiorstw

II. Prawa rzeczowego:

  kupna, sprzedaży rzeczy, w tym nieruchomości i roszczeń z tym związanych
 • ochrony prawa własności i posiadania rzeczy
 • prowadzenia postępowania dotyczącego zasiedzenia rzeczy
 • spraw związanych ze współwłasnością rzeczy i praw
 • ograniczonych praw rzeczowych

III. Prawa zobowiązań:

 • dochodzenia roszczeń pieniężnych i niepieniężnych
 • krajowej i międzynarodowej egzekucji zobowiązań
 • opiniowania projektów umów, ogólnych warunków umów oraz wzorców umownych w zakresie zgodności z prawem oraz interesem klienta
 • dochodzenia zadośćuczynień i odszkodowań od podmiotów zobowiązanych do ich zapłaty
 • ochrony przed nieuprawnionymi roszczeniami
 • spraw z zakresu umów najmu, leasingu, pożyczki, kredytu, rent, dożywocia i innych
 • spraw z zakresu umów spółki cywilnej

IV. Prawa spadkowego

 • stwierdzenia nabycia spadku i poświadczenia dziedziczenia
 • odpowiedzialności za długi spadkowe
 • działu spadku i znoszenia współwłasności
 • dochodzenia roszczeń z tytułu zachowku
 • spraw z zakresu rozrządzeń testamentowych oraz umów o dziedziczenie

Oraz innych spraw z zakresu prawa cywilnego

 • o zapłatę
 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie (m.in. powypadkowe, szkody lekarskie)
 • ochrona dóbr osobistych
 • ochrona własności (naruszenie posiadania, zasiedzenie, służebność)
 • reprezentacja klientów przed sądami wszystkich szczebli w tym przed Sądem Najwyższym
 • sporządzanie pism procesowych na każdym etapie postępowania sądowego
 • sporządzanie opinii prawnych i projektów umów
 • reprezentacja klientów w postępowaniu egzekucyjnym oraz ochrona praw dłużników
 • inne czynności dostosowane do potrzeby klienta
Prawo cywilne nie ma przed nami tajemnic!
© 2016 Dobry Adwokat Białystok | M. Fidura, P. Świetlicki, B. Witkiewicz